THUISZORGPREMIE

WAT?
De thuiszorgpremie wordt toegekend aan mensen die reeds zorgbehoevend zijn maar die nog niet kunnen genieten van een andere bestaande premie zoals de zorgverzekering.

Door ziekte of ouderdom kan de zorg stijgen. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee. Het OCMW wil tegemoet komen aan hen die het financieel moeilijk hebben om deze kosten te dragen zodat ze zo lang mogelijk in hun ‘thuismilieu’ kunnen blijven.

Onder ‘thuismilieu wordt verstaan: mensen die privaat gehuisvest zijn, die zelf instaan voor hun levensonderhoud en niet verbonden zijn met een gemeenschap of verzorgingsinstelling.

NODIGE ATTESTEN?

 • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid met een score vanaf 12 tot en met 14 punten. 
 • ofwel een score op de BEL-profielschaal vanaf 30 tot en met 34 punten.

VOORWAARDEN?

 • Het jaarlijks gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle inwonende leden van het gezin is lager of gelijk aan 28 625,25 EUR. 
  Deze inkomstengrens wordt verhoogd: 
  - met 10% per kind ten laste
  - en bijkomend met 10% per persoon/kind ten laste met een handicap (volgens wetboek inkomensbelastingen) 
 • De zorgbehoevende mag niet meer dan 1 bebouwde eigendom bezitten. 
 • De zorgbehoevende mag géén zorgverzekering, persoonlijk assistentiebudget of sociaalpedagogische toelage ontvangen.

BEDRAG?
De toelage bedraagt maximum 375 EUR per jaar en wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende op het einde van elk jaar.

DOCUMENTEN?

 • identiteitskaart 
 • geldig attest van invaliditeit (Federale Overheid of BEL-score) 
 • recente belastingsbrief

Bekijk hier het reglement of download het formulier


Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx