Aangifte van een huwelijk

Wat
U moet aangifte doen van uw geplande huwelijk bij de Dienst Burgerzaken.

Werkwijze
De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner. 

Minstens 6 weken en maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum doet u aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wat breng je mee?  
Bij de ondertrouw legt u volgende documenten voor:

 • Indien u in België geboren bent (of uw geboorteakte is overgeschreven in een Belgische gemeente), uw domicilie in België is en er geen andere buitenlandse documenten nodig zijn: enkel uw identiteitskaart.
 • Indien u in het buitenland geboren bent, u er woont en/of u er reeds een ontbinding van een vorig huwelijk hebt verkregen, moeten alle bewijsstukken afgeleverd worden door de betrokken buitenlandse instantie.
  Niet zelden moeten deze ook voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie.
  Gelieve u dan aan te melden bij de dienst Burgerzaken met uw identiteitskaart en de documenten die u reeds in uw bezit heeft. Daar zal u medegedeeld worden welke documenten nodig zijn, welke van de door u eventueel meegebrachte documenten nog bruikbaar zijn en welke geldigverklaringen er nodig zijn.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats maakt een akte van aangifte op. Het burgerlijk huwelijk mag niet worden voltrokken voor de 14de dag na het opmaken van de akte van aangifte van het huwelijk.

Tot maximum 1 jaar vooraf kunt u uw huwelijksdag en uur reserveren (binnen het voorziene uurrooster).
Deze reservatie kan enkel schriftelijk, per brief, fax of e-mail, bij de Dienst Burgerzaken. Zij moeten de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.
Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Ook kan het zijn dat de agenda reeds volzet is.
Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren moet STEEDS gewacht worden op de bevestiging van de reservatie.

Kostprijs
Te betalen bij aangifte:
 • Huwelijksvoltrekking op maandag, zonder receptie 15 €
 • Huwelijksvoltrekking van maandag t.e.m. vrijdag, met receptie 50 €
 • Huwelijksvoltrekking op zaterdag, met receptie 100 €
Bijzonderheden
 • Homohuwelijk
  De aangifte en de voltrekking van een homohuwelijk gebeuren op dezelfde wijze als bij een heterohuwelijk.
 • Duplicaat van het trouwboekje
  Een duplicaat van het huwelijksboekje kost 15 euro en moet u aanvragen bij de dienst burgerzaken. Een duplicaat is echter niet altijd nodig, want voor sommige instanties (bv. vredegerecht) volstaat een akte van bekendheid.
 • Identiteitskaart
  Op de elektronische identiteitskaart wordt de burgerlijke stand niet meer vermeld.

Waar
Dienst Burgerzaken

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx