Hinder bij openbare werken

Rentetoelage hinder openbare werken

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen.

Om een tijdelijk cashflow probleem op te vangen, kan de onderneming een nieuw krediet afsluiten bij de bank. Een overbruggingskrediet is meestal duur. Om zo’n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80 % van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100 % van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis. Voor een nieuw krediet kan de rentetoelage voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de intrest die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Voor 80 % of 100 % al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden. Daarmee wordt in het bijzonder voor pas gestarte ondernemingen en voor ondernemingen die net grote investeringen hebben gedaan, de aflossingslast aanzienlijk verlicht. Men wil helpen voorkomen dat deze ondernemingen overkop gaan, omdat zij tijdens de openbare werken beter de verplichtingen tegenover hun bank kunnen nakomen.

Meer info:

http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

Contact informatie

Herman Verbruggen
herman.verbruggen@vlaio.be
02 553 38 38
Bart Jorissen
bart.jorissen@vlaio.be
02 553 38 19
Gina Vanattenhoven
gina.vanattenhoven@vlaio.be
02 553 37 90


Inkomstencompensatievergoeding bij hinder openbare werken

De inkomenscompensatievergoeding wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Om de vergoeding te verkrijgen moet de hinder als gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen. De inrichting waarin de zelfstandige werkt moet dus gesloten zijn.

Onder hinder verstaan we “de toestand als gevolg van werken die de toegang tot de inrichting waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of in de praktijk bemoeilijkt”.

Concreet betekent het dat aan minstens één van de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
 geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden;
 geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden;
 een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
 de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.


Meer info:

http://www.vlaio.be/maatregel/inkomenscompensatievergoeding-zelfstandigen

Contact informatie

PMV/Z
kmo-cofinanciering en startlening+ 

Oude Graanmarkt 63 
1000 Brussel 
02 229 53 10