Het evenementencharter van de LOWAZONE

Het evenementencharter van de Lowazone is een document waar jeugddiensten, gemeentebesturen, politie maar vooral jongeren van de Lowazone aan meegewerkt hebben. Dit charter wil het feesten en andere evenementen voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken. 
Door het tekenen van dit charter willen de organisatoren van evenementen, de politie en het gemeentebestuur volgende afspraken naleven: 

 1. Elke organisator van een evenement verbindt er zich toe alle benodigde informatie aan de evenementendienst door te geven, ten minste 12 weken voor de festiviteit, via het evenementenformulier. De evenementendienst geeft dit door aan de politie, de brandweer en het college van burgemeester en schepenen. 
 2. Op basis van het evenementenformulier wordt er beslist om een coördinatievergadering te beleggen en of de organisator het veiligheidsdossier dient in te vullen.
 3. Elke organisator respecteert alle gemeentelijke regels inzake het plakken van affiches en het plaatsen van reclameborden. 
 4. Elke organisator van een evenement met elektronisch versterkte muziek houdt zich aan de wettelijke bepalingen inzake de geluidsnormen. Organisatoren van occasionele evenementen kunnen de toelating tot een hoger geluidsniveau aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen via het evenementenformulier. 
 5. Elke organisator van een evenement waar er gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek verplicht er zich toe de boxen naar de dansvloer toe te richten. De lage bastonen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. 
 6. Elke organisator zorgt ervoor dat er altijd een EHBO-kit, een EHBO-handleiding en een persoon met EHBO-kennis aanwezig is. De plaats van de EHBO moet aangeduid worden. 
 7. Elke organisator verbindt zich ertoe om het sluitingsuur van 04u te respecteren en het afsluiten van de fuif ordelijk te laten verlopen. 
 8. Enkel voor evenementen op oudejaarsavond kan er door het college van burgemeester en schepenen toestemming worden verleend na aanvraag om af te wijken van het sluitingsuur.
 9. Elke organisator verplicht er zich toe volgende verzekeringen af te sluiten:
  1. Verzekering voor brand en ontploffing.
  2. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid organisator.
 10. De organisator verbindt zich ertoe alle uitgangen en nooduitgangen duidelijk te afficheren.
 11. Elke organisator, inrichter van een fuif verbindt er zich toe over security te beschikken. Hierbij heeft men de keuze tussen security door de vereniging zelf of security door een erkende firma, tenzij anders bepaald door het huishoudelijk reglement van de zaal. Personen die instaan voor de veiligheid mogen geen alcoholische dranken nuttigen.
 12. Elke organisator verbindt er zich toe de buurt ruim op voorhand te verwittigen.
 13. Elke organisator verbindt er zich toe parkeergelegenheid en een fietsstalling te voorzien
 14. Elke organisator verbindt er zich toe de evenementenlocatie zelf en de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement.
 15. Elke organisator houdt zich aan het huishoudelijk reglement van de zaal en volgt de aanwijzingen van de uitbater op.
 16. De gemeentebesturen engageren zich om te werken aan een evenementvriendelijk klimaat in de gemeente.