Waarom doen we dit ?

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo'n atlas opgesteld. Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment geklasseerd als waterloop. Vanaf 1983 kon een klassering ook aangevraagd worden indien het opwaarts stroomgebied minder dan 100 ha bedroeg, maar er afvalwater werd in geloosd of er een ernstige verzwaring van het debiet optrad, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde oppervlakte.

In 2014 werd een 4de reden tot klassering toegevoegd aan de wetgeving, nl.: de mogelijkheid om grachten tot waterlopen op te waarderen indien blijkt dat er een structureel onderhoud door een overheid nodig is om de afwateringsfunctie voldoende te kunnen garanderen.

De provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Lovendegem en de wateringen hebben samen nagegaan welke grachten het statuut van waterloop nodig hebben. Het overleg resulteerde in een voorstel waarbij een aantal grachten worden opgewaardeerd naar waterlopen van 3de categorie, te onderhouden door de watering. Enkele delen van waterlopen verliezen hun statuut bijvoorbeeld omdat deze geen functie meer hebben in het afwateringssyteem.

Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek tot en met 5 juni. 

Wat verandert er door het opwaarderen van grachten naar geklasseerde waterlopen ?

De waterloopbeheerder blijft instaan voor het beheer.

De grachten die nu voorliggen om geklasseerd te worden, hebben een belangrijke afwateringsfunctie en werden reeds onderhouden door de wateringen. Het toekennen van een statuut als waterloop brengt op dat vlak geen verandering: de watering blijft de waterloop onderhouden. Alleen zal de watering de kosten voor beheer kunnen terugvorderen van de gemeente aangezien de waterloop geklasseerd wordt in 3de categorie.

De erfdienstbaarheidszone langs de waterloop blijft behouden

De klassering heeft geen invloed op de nu reeds geldende erfdienstbaarheden. De waterloopbeheerder heeft een recht van doorgang langs beide oevers en mag er ruimingsproducten deponeren.

Bouwen van nieuwe of herbouwen van bestaande constructies binnen de 5 m strook is in de regel niet toegelaten.

Toestemming vragen om een werk aan of in de waterloop uit te voeren

Wenst u de waterloop deels te overwelven ? Voorziet u een aansluiting van hemelwater op de beek of wenst u een ander werk uit te voeren in of aan de bedding van de waterloop ? Dan moet u een toelating vragen aan de provincie. Indien u daarvoor ook een bouwvergunning nodig heeft, worden beide procedures samen doorlopen.

Toezicht op naleving van de mestwetgeving

Binnen de 5 m erfdienstbaarheidsstrook langsheen een geklasseerde waterloop mag er niet bemest worden.

Hebt u opmerkingen bij het voorstel ?

Het openbaar onderzoek in de gemeente Lovendegem loopt van 17.05.2016 tot en met 05.06.2016. Elke burger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen.

Indien u een opmerking heeft, gelieve aan te geven over welke waterloop het gaat. U gebruikt daarvoor het beste het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig uw bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten.

Meer informatie: 

Contactpersoon gemeente: Rudy Van hove (09 370 70 38)

Contactpersoon provincie: Tine Buysse (09 267 76 27 of tineke.buysse@oost-vlaanderen.be)


Documenten