Meetjesland klimaatgezond


Dat het klimaat opwarmt staat ondertussen buiten kijf en de gevolgen laten zich nu reeds voelen, vooral in het zuiden, maar ook bij ons in het Meetjesland!
De winters worden zachter en natter, de zomers warmer en droger en we krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden (hitte records, lange droogteperiodes, extreme regenval). Wetenschappers voorspellen dat dit in de toekomst enkel zal toenemen met een hoop nadelige effecten zoals hittestress, overstromingen, mislukte landbouwoogsten, afname van de drinkwatervoorraden, bedreigde fauna en flora, ....

Om de risico’s van de klimaatopwarming binnen de perken te houden werd internationaal afgesproken om de temperatuurstijging onder de 2°C te houden. Hiervoor moet onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen in versneld tempo afgebouwd worden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken. Steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in deze strijd tegen de klimaatopwarming. Daarom ondertekende de gemeente Lovendegem (samen met Zomergem en Waarschoot) het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageerden we ons om de CO2-uitstoot op onze grondgebieden tegen 2030 met 40% verminderen.
Dit doen we samen met jou! Alle inwoners en andere actoren in de gemeente worden uitgenodigd om hun ideeën voor een lokaal klimaat- en energie actieplan te laten weten. Dit op onze klimaattafel op 17 januari!

Op basis daarvan /wordt  een lokaal klimaat- en energieactieplan opgemaakt met concrete acties en maatregelen om deze klimaatdoelstellingen te realiseren.


Voor meer info contacteer: milieu@lovendegem.be of  info@meetjeslandklimaatgezond.be

Om de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van het burgemeestersconvenant te realiseren zullen we samenwerken met de andere gemeenten in het Meetjesland en met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor de regionale samenwerking Meetjesland Klimaatgezond. De veertien burgemeesters engageerden zich om – samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers in de regio - werk te maken van een beter klimaat. Door de krachten en middelen te bundelen kunnen we belangrijke schaalvoordelen realiseren in onze ambitie om van het Meetjesland een klimaatgezonde regio te maken. Samen zullen we een drastische vermindering van de CO 2-uitstoot realiseren en maatregelen nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek (verdroging, wateroverlast, ...) te verzachten.

De klimaatuitdaging in het Meetjesland is groot. Het VITO berekende dat de 14 gemeenten in 2011 samen 1,2 miljoen ton CO2 uitstootten. Het grootste aandeel daarvan wordt veroorzaakt oor transport.  Ongeveer een kwart van de totale emissies komt van de gezinnen in het Meetjesland en 15% van de industrie. De handel- en dienstensector (inclusief lokale overheden) en de landbouw nemen elk een kleiner aandeel van de CO2-uitstoot voor hun rekening. In al deze sectoren moet er actie worden ondernomen om het energieverbruik te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren.

Lees meer via de nieuwsbrief

www.meetjeslandklimaatgezond.be
Contact: info@meetjeslandklimaatgezond.be