Pyramidestraat

Omschrijving werken 
Aanleg vrijliggend dubbelrijrichtingsfietspad

Nuttige gegevens
 • Aannemer: nog niet gekend
 • Studiebureau: Evolta NV
 • Raming gemeentelijk aandeel: nog niet gekend
 • Start werken: nog niet gekend                         
 • Duur werken: nog niet gekend
  Nuttige documenten  / linken
 Stand van zaken: 
 • 28.02.2017: opdracht aan Evolta nv voor het uitbreiden van de startnota.
 • 12.04.2017: mail van Evolta met de melding dat ze de opdracht uit het oog verloren zijn en dat ze
  werk zullen maken van de uitwerking van de startnota.
 • 26.09.2017: mail van Evolta dat de aangepaste startnota zal klaar zijn tegen midden oktober.
 • 08.12.2017: mail Evolta dat startnota zal klara zijn in de week van 11.12.2017
 • 11.01.2018: College: goedkeuren startnota
 • 13.03.2018: iGBC startnota11.01.2018: goedkeuring startnota door college
 • 17.05.2018: startnota voorlopig 'on hold’
 • 17.05.2018: college: opmaak 2 voorontwerpen
 • 17.05.2018: college: bespreekt de door studiebureau Evolta aangepaste startnota
  .Het college beslist deze startnota voorlopig ‘on-hold’ te plaatsen en eerst de resultaten af te wachten van de
  door studiebureau Evolta op te maken voorontwerpen (plan met 2x enkelrichtingsfietspad en plan met 1x dubbelrichtingsfietspad). De startnota wordt dus voorlopig niet ter goedkeuring voorgelegd aan de RMC.
 • 17.05.2018: College: goedkeuring prijsvoorstel van studiebureau Evolta voor de opmaak van twee voorontwerpen: een voorontwerp met 2x een enkelrichtingsfietspad en een voorstel met 1x een dubbelrichtingsfietspad (3435 euro excl. BTW of 4153,35 euro incl. BTW).
 • 14.06.2018: college: beslist om de opdracht van Evolta stop te zetten na de opmaak van de 2 bestelde voorontwerpen en de bijhorende start- en projectnota’s in het kader van de fietspadsubsidiëring. Alle uitgevoerde prestaties zullen worden afgerekend volgens de eerder overeengekomen bedragen.Daarna zal het dossier verder worden uitgewerkt met studiebureau Goegebeur. Aan studiebureau Goegebeur wordt gevraagd welke korting er kan gegeven worden omwille van het voorbereidende werk door Evolta.
 • 02.10.2018: iGBC: bespreking 2 voorontwerpen (2x enkelrichtingsfietspad + 1x dubbelrichtingsfietspad)
 Planning: 
 • 17.12.2018: bespreking aangepast voorontwerp en de aangepaste startnota door de RMC.
Omleiding
Nog niet gekend