Appensvoordestraat - Waalken - Beiaard - Meersstraat

Omschrijving werken 
 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en heraanleg van de wegenis met aanleg van aanliggende éénrichtingsfietspaden in de Appensvoordestraat 

Nuttige gegevens
 • Aannemer: nog niet gekend
 • Studiebureau Plantec
 • Raming: 
  • gemeente: € 1.096.206 
  • Aquafin: € 1.089.000
  • subsidies Vlaamse overheid: € 1.210.000 
 • Start werken: streefdoel: begin 2019
 • Duur werken: nog niet gekend
  Nuttige documenten  / linken
 Stand van zaken: 
 • Onteigeningsprocedure is met prior gestart bij Vastgoedtransacties
 • 18.04.2017: infovergadering voor de eigenaars en inwoners
 • 24.05.2017: (eerste maal) indienen van de stedenbouwkundige vergunning
 • 01.06.2017: start met plaatsbezoeken door afkoppelingsdeskundige
 • 31.08.2017: College: stop zetten bouwaanvraagdossier
 • 28.09.2017: College: goedkeuring aangepast plan + boomkeuze (Tilia cordata)
 • 02.10.2017: infovergadering bewoners (aangepast plan)
 • 09.11.2017: College: goedkeuring aangepast voorontwerp
 • 23.11.2017: College: goedkeuring innemingsplannen
 • 12.2017: opmaak innemingsplannen
 • 30.01.2018: coördinatievergadering met nutsmaatschappijen
 • 01.02.2018: college: goedkeuring offertes Eandis (OV Appensvoorde, Beiaard en Meersstraat)
 • 12.02.2018: indienen omgevingsvergunning
 • 13.03.2018: onontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunning
 • 12.07.2018: indienen aangepast aanvraagdossier voor omgevingsvergunning
 • 25.09.2018: overleg met Joris Teirlinck inzake de grondinnemingen
 • 23.10.2018: overleg met studiebureau en Joris Teirlinck inzake stand van zaken grondinnemingen
 Planning:
 • 18.12.2018: overleg met studiebureau en Joris Teirlinck inzake stand van zaken grondinnemingen
 • XX.XX.2019: indienen draftversie aanbestedingsdossier
 • XX.XX.2019: college: goedkeuren aanbestedingsdossier
 • XX.XX.2019: aanvraag fietspadsubsidies
 • Midden 2019: start werken Eandis in Beiaard-Meersstraat + cabine Appensvoorde (dit kan pas 6 maanden na opstart dossier. Opstart dossier kan vanaf eind juni 2018 toen er duidelijkheid was over de eigendomsgrenzen voor de cabine aan Appensvoordestraat 69-71)
 • Midden 2019: start Eandis in Appensvoorde + start aannemer wegeniswerken
 Infovergadering: 
 • 02.10.2017: infovergadering bewoners om de afhandeling van de bezwaren toe te lichten en het aangepast plan voor te stellen  
 • 04.04.2017: infovergadering voor eigenaars en inwoners
Omleiding:
nog niet van toepassing