Openbaarheid van bestuur verwijst naar de verplichting voor openbare besturen om op een open manier te werken. De burger heeft immers recht op informatie en het bestuur heeft de plicht tot informatieverstrekking. In het decreet van 26 maart 2004 werd één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur. 

De actieve openbaarheid betekent dat een gemeentebestuur zelf initiatieven neemt om de inwoners duidelijk en objectief in te lichten over het beleid en de dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld via een infokrant, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket.

De passieve openbaarheid heeft betrekking op het inzagerecht van de burger. Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.

Niet alle informatie is openbaar

Het algemeen uitgangsprincipe is dat alle bestuursdocumenten in aanmerking komen voor openbaarheid. Dat betekent niet dat alle documenten op eenvoudig verzoek worden vrijgegeven. Bepaalde informatie kan volgens het decreet als vertrouwelijk worden beschouwd omdat het onder een uitzonderingsgrond valt. De overheid beoordeelt geval per geval. Ook de toetsing aan de uitzonderingsgronden gebeurt voor elke aanvraag in detail. Precies om die reden is het niet haalbaar om alle mogelijke toepassingen met alle nuances weer te geven.

Een aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via brief of e-mail of afgeven aan de gemeentesecretaris op het gemeentehuis. U vermeldt in uw aanvraag uw naam en correspondentieadres, het bestuursdocument dat u wil inzien of waarvan u kopie wil en de vorm (vb. elektronisch of op papier) waarin het mag afgeleverd worden. U moet geen motivering geven of een persoonlijk belang aantonen.


Contactgegevens

Secretariaat

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 11
Fax 09 370 70 21
secretariaat@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx