Beslissingen van het college

Beslissingen van 27 april 2017 van het college

 1. Het college beslist om, in samenwerking met de Welzijnsband, voor de gemeente Lovendegem een archiefbeheerder in dienst te nemen voor 0,1 VTE. Deze functie is opgenomen in het organogram en het budget is hiervoor voorzien.

 2. Omwille van het plots overlijden van een personeelslid en de langdurige afwezigheid van een personeelslid kampt de dienst burgerzaken van de gemeente Zomergem met een acuut personeelstekort.  Om onze buurgemeente bij te staan beslist het college dat personeelsleden van de gemeente Lovendegem de dienst burgerzaken van Zomergem kunnen bijspringen.  Voor de periode mei en juni wordt hiervoor een een overeenkomst afgesloten die de vergoedingen hiervoor regelt. 

Beslissingen van 20 april 2017 van het college

 1. Om in de toekomst bewakingscamera’s op openbare plaatsen te kunnen installeren moeten een aantal administratieve beslissingen genomen worden genomen.  Een eerste stap is advies inwinnen van de korpschef van de LOWAZONE over een analysenota ‘camerabewaking’ die door de gemeentelijke administratie werd opgemaakt.  In een volgende stap zal de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd worden.
 2. Het college beslist om een aanbesteding (beperkte onderhandelingsprocedure) uit te schrijven voor het leerlingenvervoer voor het gemeentelijk onderwijs.
 3. Het college beslist om op 31 oktober 2017 een nocturne in te richten op de gemeentelijke begraafplaats in Lovendegem. De bedoeling is in een serene sfeer de overledenen te herdenken met onder meer ingetogen muziek en poëzie.
 4. Het college keurt het tijdelijk politiereglement goed voor de inrichting van een deel van de Molendreef als fietsstraat.  De nieuwe regeling zal ingaan op 22 mei aanstaande.
 5. Het college stelt het Labo Ercat van het centrum voor Textielkunde van de Universiteit Gent aan als studiebureau voor de aanbesteding en opvolging van de werken voor de aanleg van kunstgras op het A-terrein van het sportcomplex van Lovendegem.

Beslissingen van 13 april 2017 van het college

 1. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft het voorontwerp van wegenis- en rioleringswerken voor de Appensvoordestraat goedgekeurd; de subsidies voor deze werken zijn thans voorzien in het MINA fonds van de Vlaamse regering.
 2. Er wordt een aannemer aangesteld voor de heraanleg van de trage wegen: Rabotwegel, Poelslag en Welvaertswegel.  Het totale aanbestedingsbedrag is 30.436 EUR en de werken zullen in de loop van mei-juni worden uitgevoerd.
 3. Het college beslist om samen met de gemeente Zomergem, Waarschoot en Knesselare een klimaatactieplan op te maken.  Voor deze intergemeentelijke samenwerking zal een beroep gedaan worden op de diensten van Veneco en de Provincie.
 4. De gemeente wil een diensthoofd Infrastructuur en mobiliteit aanwerven.  Omdat bij een eerste selectieprocedure geen enkele kandidaat was geslaagd wordt een tweede oproep gelanceerd met licht aangepaste aanwervingsvoorwaarden.

Beslissingen van 6 april 2017 van het college

 1. Het college beslist tot heraanleg van de dolomietpaden aan de polyvalente zaal aan het terrein van SK Vindehoute.  Er wordt hiervoor een budget van 2.111 EUR voorzien.
 2. Ter bevordering van de fietsveiligheid aan de oversteekplaatsen langsheen de Koning Leopoldstraat ter hoogte van Bierstalbrug beslist het college tot een verlaging  van de aansluitingen.  De opdracht wordt toevertrouwd aan een externe firma.
 3. Het college neemt kennis van de ontwerp aankoopakte en de ontwerpakte voor pachtverbreking voor het verwerven een stuk grond van 2.620 m2 rechtover de gemeenteschool in de Vredesdreef in Vinderhoute.  De akten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
 4. De gemeente Lovendegem zal deelnemen aan ‘Thuis voor een beeld on Tour’ georganiseerd door Radio 2.  Op maandag 14 augustus zullen een aantal activiteiten plaats vinden rond de ‘Bloemenvrouwen’ tegenover het gemeentehuis.